4. Kongres fizijatara BiH

ZNAČAJ I ULOGA MEDICINSKE REHABILITACIJE KOD BOLESNIKA SA KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

Аутори:
1. Gordana Devečerski, Armenia

Апстракт:
Medicinska rehabilitacija je sastavni deo savremenog koncepta lečenja kardiovaskularnih bolesnika. Kontinuirana, pravilno dozirana fizička aktivnost u kombinaciji sa adekvatnim bihevioralnim i farmakološkim merama dovodi do smanjenja ukupnog i kardiovaskularnog morbiditeta, redukovanja glavnih faktora rizika, stagniranja progresije i redukovanja postojećih aterosklerotskih promena na koronarnim krvnim sudovima. Psihosocijalnom evaluacijom bolesnik se vraća na radno mesto, odnosno u svoju društvenu sredinu gde treba nastaviti sa sprovođenjem naučenih aktivnosti i obrazaca ponašanja kako bi se zadržali i unapredili postignuti rezultati. Medicinska rehabilitacija je naučno najprihvatljiviji i socijalno najisplativiji način za unapređenje kvaliteta života kod kardiovaskularnih bolesnika.

Кључне речи:
rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika, fizička aktivnost, kvalitet života

Тематска област:
Медицинска рехабилитација кардиоваскуларних и пулм

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
23.07.2012.

Бр. отварања:
644

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH