4. Kongres fizijatara BiH

UTICAJ SMANJENJA JUTARNJE UKOČENOSTI I BOLA NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM NAKON PRIMJENE FIZIKALNE TERAPIJE

Аутори:
1. Asja Hotić-Hadžiefendić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Šahza Kikanović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Nedima Kapidžić-Bašić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Reumatoidni arthritis (RA) je hronična progresivna bolest kod koje upalne promjene zgloba dovode do gubitka funkcije sa posljedičnom nesposobnošću. Jutarnja ukočenost i bol reflektuju aktivnost bolesti i utiču na funkcionalnu sposobnost. Cilj rada je bio utvrditi uticaj fizikalne terapije (FT) na dužinu trajanja jutarnje ukočenosti, jačinu bola i funkcionalne sposobnosti bolesnika sa RA I njihovu međusobnu korelaciju. Materijal i metode: Istraživanje je provedeno na 80 bolesnika sa RA koji su liječeni u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Fizikalna terapija (FT) je trajala 4 sedmice u toku kojih su bolesnici imali 20 tretmana. Od procedura fizikalne terapije korišteni su: kineziterapija, krioterapija, interferentne struje. Jutarnja ukočenost je mjerena u minutama, bol je ocjenjivana Visuelnom analognom skalom (VAS) od 0-100, za ispitivanje funkcionalnog statusa koristio se Upitnik za ocjenu funkcionalne onesposobljenosti bolesnika sa RA (Health Assessment Queestionnaire-HAQ). Medikamentozna terapija nije mijenjana u toku ispitivanja. Statistička obrada je napravljena u programskom paketu SPSS 15.0 (Chicago, IL, USA). Korištena je neparametrijska Spearmanova korelacija za utvrđivanje postojanja signifikantnih veza između ispitivanih varijabli. Rezultati: Medijana vrijednost jutarnje ukočenosti na prijemu kod ispitanika je iznosila 105 minuta, na otpustu je smanjena i ova vrijednost je iznosila 60 minuta. Jačina bola izražene kroz medijan su iznosile 90 mm, a na otpustu medijana vrijednost je iznosila 60 mm. Prosječna vrijednost HAQ-skora na prijemu je iznosila 2,10±0,48, a na otpustu 1,57±0,58. Smanjenje svih praćenih parametara bilo je signifikantno (p<0,0001). Utvrđena je korelacija bola i jutarnje ukočenosti sa funkcionalnom nesposobnosti i na prijemu i nakon provedene FT na nivou značajnosti p<0,01. Zaključak: Bol i jutarnja ukočenost su subjektivne procjene bolesnika. Reflektuju aktivnost bolesti i koreliraju sa funkcionalnom nesposobnošću. Fizikalna terapija je dovela do njihovog signifikantnog smanjenja, što je imalo uticaj na poboljšanje funkcionalne sposobnosti.

Кључне речи:
jutarnja ukočenost, bol, funkcionalna sposobnost

Тематска област:
Савремени принципи у лијечењу и рехабилитацији зап

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
25.07.2012.

Бр. отварања:
680

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH