4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI UGRADNJE ENDOPROTEZE KUKA U PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM KUKA NA BOL I FUNKCIONALNU SPOSOBNOST

Аутори:
1. Šahza Kikanović, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
2. Nedima Kapidžić-Bašić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina
3. Asja Hotić-Hadžiefendić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Bol i funkcionalna onesposobljenost su glavne karakteristika uznapredovalog osteoartritisa kuka, što je i najvažniji razlog operacije ugradnje endoproteze (TEP). Večina dosadašnjih istraživanja je ispitivala efekat ugradnje endoproteze nakon kraćeg perioda, odmah nakon ugradnje, a malo je radova koji su pratili taj efekat i nakon 6 mjeseci. Cilj ovog rada je ispitati dugoročni uticaj ugradnje TEP na bol i funkcionalnu sposobnost u bolesnika sa osteoartritism kuka. Ispitanici i metode: Ispitivanje je bilo prospektivno i konsekutivno i obuhvatilo je ispitanike oba spola. Za ocjenu inteziteta boli korištena je Likertovu numerička skala (1-5). Za ocjenu funkcionalne sposobnosti korišten je Lequesne upitnik za osteoartritis kuka. Statističke metode:U statističkoj obradi podataka korištene su standardne metode deskriptivne statistike, korelacija, a za testiranje statističke značajnosti korišten je parametrijski (Studentov t test) i neparametrijski testovi (hi-kvadrat test). Statistička signifikantnost je određena na nivou p<0.05. Rezultati: Analizirano 33 ispitanika, prosječne dobi od 61±11 godina (raspon 35-80 g). Medijana dužine trajanja osteoartritisa je iznosila 3 godine, sa interkvartilnim rasponom od 2 do 5 godina i sa pravim rasponom (minimum-maksimum) od 1 do 20 godina. Kod najvećeg broja ispitanika (67%) je prošlo 12-24 mjeseca od operacije, kod 21% ispitanika je prošlo 6-12 mjeseci, a kod 12% ispitanika više od 24 mjeseca od operacije. Rehabilitacijski tretman nakon operacije je imalo 31 (93,9%) ispitanika, dok 2 ispitanika nisu imala nikakav postoperativni rehabilitacioni tretman, jer im nije bio neophodan. Medijana vrijednost bola po Likertovoj skali prije operacije je iznosila 5 sa interkvartilnim rasponom od 4 do 5. Postoperativni medijan bola je iznosio 2 sa interkvartilnim rasponom od 1 do 2. Zabilježen je pad vrijednosti u sva 33 ispitanika, uz statistički signifikantnu razliku (Wilcoxon; Z=5,01; p<0,0001). Funkcionalna onesposobljenost je mjerena Lequesne upitnikom. Komparirane su vrijednosti funkcionalne onesposobljenosti prije i nakon operativnog zahvata. Prosječna vrijednost (SD) Lequesne upitnika preoperativno je iznosila 18,52 (4,55), dok je postoperativno ista iznosila 6,38 (4,55). Postojala je razlika u vrijednostima od 12,14 (%95 CI=10,05-14,22), a koja je bila statistički visoko signifikantna (t=11,87; df=32; p<0,0001). Početak pojave boli kod kretanja je značajan podatak kod ocjene težine bolesti. Prije operacije nije hodalo zbog bola 5 (15%) pacijenata, minimalno i samo po kući 15 (45%), dok se samo kod 2 bolesnika nije javljao bol ni nakon 0,5 h. Nakon operacije nije bilo pacijenata koji zbog bola nisu hodali, a 23 (70%) nisu imali bola ni nakon pola sata. Rađena je korelacija između smanjenja boli i starosti ispitanika. Spearmanovom korelacijom je utvrđena inverzna, statistički signifikantna i srednje izražena korelacija, t.j. što su pacijenti bili stariji, to je pad vrijednosti bola bio manji, (-0,415;p=0,018). Analogno ovome, kalkulisana je razlika u vrijednostima Lequesne upitnika i nije nađena statistički signifikantna korelacija. Zaključak: Ugradnja endoproteze kuka u bolesnika sa uznapredovalim osteoartritisom kuka je pokazala puno opravdanje, jer je postignuto smanjenje po pacijenta najznačajnijih tegoba, boli i funkcionalne onesposobljenosti, koje je bilo značajno i nakon dužeg perioda.

Кључне речи:
endoproteza kuka, bol, funkcionalna nesposobnost, Lequesne upitnik

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
25.07.2012.

Бр. отварања:
987

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH