4. Kongres fizijatara BiH

HIPERBARIČNA OKSIGENOTERAPIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU ”Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ” BANAJALUKA

Аутори:
1. Aleksandar Gajić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Hiperbarična oksigenoterapija je naučno utemeljena metoda liječenja pri kojoj pacijent udiše 100%/ kiseonik u uslovima povišenog ambijetalnog pritiska. Terapija se provodi u posebno konstruisanim hiperabaričnim komorama.Udisanje hiperbaričnog kiseonika ne utiče na vezivanje kiseonika za hemoglobin (okihemoglobin), ali može značajno povećati vrijednosti kiseonika rastvorenog u plazmi ( i do 20 puta). Tearpija hiperbaričnim kiseonikom se u Zavodu ”Dr Miroslav Zotović” Banjaluka provodi od 2005.godine. Cilj rada: Prikazati dosadašnja iskustva i rezultate u radu Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana. Materijal i metode: Od 2005. godine do sada provedeno je oko 38 000 terapijskuh procedura i liječeno oko 3000 pacijenata. Najveći broj pacijenata (80%) liječen je zbog dijabetesnih angiopatija različitog stepena težine, koji su za posljedicu imali bolove, ulceracije i gangrene. Oko 16% pacijenta liječeno je zbog ishemijskih promjena u okviru vaskularnih oboljenja, dok je oko 4% pacijenata liječeno zbog iznenadne nagluvosti, sistemskih oboljenja, infekcija, ronilačkih incidenata i sterilteta vaskularnog porijekla (adjuvantna terapija u okviru pripreme za VTO). Terapija je provođena u dvije jednomjesne komore na pritisku od 2.0-2.2 ATA (apsolutne atmosfere) u trajanju od 60 minuta. Prosječan broj procedura bio je 13. Rezultati: Kriterijumi za procjenu uspješnosti liječenja bili su smanjenje bola, produženje klaudikacione distance, zaustavljanje lokalne infekcije te početak granulacije i epitelizacije kod rana. Kriterijum za procjenu uspješnosti liječenja kod iznenadne nagluvosti je audiometrijski nalaz nakon provedene terapije te UZ verifikacija povećanja visine endometrijuma kod liječenja steriliteta vaskularnog porijekla. Kod 86% pacijenata došlo je do poboljšanja lokalnog i kliničkog nalaza. Kod 9% pacijenata došlo je do progresije lokalnog nalaza te su upućeni na dalje hirurško liječenje, a kod 5% pacijenta nije došlo do promjene u odnosu na početak liječenja. Zaključak: Pravovremeno i adekvatno primjenjena hiperbarična oksigenacija predstavlja značajan terapijski modalitet u liječenju ishemijskih i hipoksičnih stanja, prvenstveno u liječenju dijabetesnih angiopatija i infekcija ekstremiteta, ali i modalitet u terapiji bola vaskularnog porijekla.

Кључне речи:
hiperbarična oksigenoterapija, angiopatija, bol

Тематска област:
Слободне теме

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
03.09.2012.

Бр. отварања:
790

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH