4. Kongres fizijatara BiH

REHABILITACIJA PACIJENATA SA KOGNITIVNIM POREMEĆAJIMA POSLE MOŽDANOG UDARA

Аутори:

Апстракт:
U procesu koji kod ljudi ostvaruju delatnosti na najvišem nivou spada spoznaja (kognicija) ili umna (intelektualna) delatnost. Kognitivni deficiti u sklopu neuroloških bolesti imaju višestruki značaj za obolelog i šire. Kada se utvrde poremećaji kognitivnih funkcija pažnje, pamćenja, vizuospacijalne orijentacije, jezičkih disfunkcija i egzekutivnih funkcija sprovode se sistematske neurorehabilitacione tehnike utemeljene u koordiniranom timskom radu. Rešenje motornog, kognitivnog i neuropsihološkog deficita se nudi kroz tri modela kao jedinstvena celina u procesu neurorehabilitacije. To su: fizička, kognitivna i neuropsihološka rehabilitacija.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
03.09.2012.

Бр. отварања:
714

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH